Westdc Logo

引用方式

Ping Wang, Yichi Zhang, Jingjie Yu, Guobin Fu, Leilei Min, Fei Ao. Vegetation dynamics induced by groundwater fluctuations in the lower Heihe River Basin, Northwestern China. Journal of Plant Ecology, 2011, 4(1-2): 77-90.

相关数据(共条)