Westdc Logo

引用方式

ZongQiang Chang, Xiaoqing Liu, Qi Feng, Zongxi Che, et al. Non-growing season soil CO2 efflux and its changes in an alpine meadow ecosystem of the Qilian Mountains, Northwest China. Journal of Arid Land, 2013, 5(4): 488−499

相关数据(共条)