Westdc Logo

引用方式

MENG Xian-yong, XiaoNan JI,LIUZhi-hui.Energy Balance-Based SWAT Model to Simulate the Mountain Snowmelt and Runoff – Taking the Application in Juntanghu Watershed (China) as an Example[J]. Journal of Mountain Sciences, 2015.12(2):368-381.DOI:10.1007/s11629-014-3081-6.

PDF下载 相关数据(共条)