Westdc Logo

引用方式

Jian Kang, Xin Li, Rui Jin, Yong Ge, Jin-Feng Wang, Jiang-Hao Wang. Hybrid Optimal Design of the Eco-Hydrological Wireless Sensor Network in the Middle Reach of the Heihe River Basin, China. Sensor, 2014, 14(10): 19095-19114, doi: 10.3390/s141019095.

相关数据(共条)