Westdc Logo

引用方式

Wanqin GUO, Shiyin LIU, Junli XU, Lizong WU, Donghui SHANGGUAN, Xiaojun YAO, Junfeng WEI, Weijia BAO, Pengchun YU, Qiao LIU, and Zongli JIANG. 2015. The second Chinese glacier inventory: data, methods and results. Journal of Glaciology, 61(226): 357-372

PDF下载 相关数据(共条)